دوشنبه , جدی ۲۷ ۱۴۰۰
enfa
Home / اهداف

اهداف

اهداف انجمن همکاری با جوانان

ما اظهار میداریم كه انجمن همكارى با جوانان افغانستان بر اساس قوانين نافذه كشور و اساسنامه خويش در وزارت عدليه رسماً راجستر گرديده و اين انجمن يك سازمان غير سياسى ، دولتى و انتفاعى ميباشد . اكثراً كار اين انجمن فعاليت خيريه و بشردوستانه به جوانان کشور ميباشد. جوانان يك كتله بزرگ اجتماعى و دموکراسی است كه تنها در قاره آسيا در كشور هاى مختلف ۱/۲ نفوس كشور ها را تشكيل ميدهند ، درافغانستان تقريباً كمتر از نيم نفوس كشور را جوانان و نو جوانان تشكيل ميدهند . در اكثر اين كشور ها منجمله افغانستان جوانان جايگاه عمده را داشته و يگانه نيروى ذخيروى منابع بشرى ميباشند . جوانان افغانستان اساس ترين نیروی جامعه افغانى بوده كه از استعداد خوب كارى ، فن تخنيكى ، هنرى ، كلتورى و تمام وظايف جامعه بشرى بر خوردار ميباشند. جوانان افغانستان در نتيجه جنگ خانمانسوز دچار صد ها مشکلات خانوادگى ، اجتماعى و تعليم و تربيوی شده اند . امروز بخاطر آشکار كردن ، شناختن و بلاخره رفع كردن اين مشکلات ضرورت به ايجاد سازمان ها و انجمن ها میباشد ، تا بتوانند اين مشکلات را با ارگان هاى دولتى ، كمك و همكارى با كشور هاى منطقه و سازمان هاى بين الملى رفع بسازند . رشد اقتصادی و اجتماعی در یک جامعه به صورت عمده به فاکتور جوانان آن ارتباط میگیرد که بصورت کلی آیندهْ دولت و کشور ها را تعین مینماید. در اکثر جوامع بشری ،تعلیم وتربیه نسل جوان آن مورد بحث قرار میگیرد زیرا فراموش نکنیم که جوانان نیروی اصلی عامل تولید و انکشاف جامعه را رقم میزنند. سازمانها، انجمن ها وتشکل های منظم سیاسی و اجتماعی خود جوش جوانان، نشاندهنده استقلالیت عمل جوانان و به اثر سعی ،تلاش و گذشت زمان این گونه تشکیلات غرض حفظ منافع ملی به قوت تآثیرگذار اجتماعی مبدل میگردد. در اکثر کشورها به شمول کشور عزیز ما افغانستان به نیروی جوانان ، بدون درنظر داشت آموزش و توانایی های ایشان بعضآ از دید قوه ذخیره وی جامعه نگریسته میشود. در حالیکه در شرآیط امروزه منطقه وجهان، تعین هدف و عمل مستقلانه سبب شده تا جوانان نقش و جایگاه ارزنده یی خویش را در جامعه تعین نمایند. از جانب دیگر ،آگاهی دهی مطابق شرآیط حاکم محیط برای جوانان، در گره گشایی بسامشکلات مساعدت نموده و در پیش برد اهداف و موقف ایشان را مطمئین وپایدار به فردا میسازد. جوانان ، ستون فقرات اجتماع ،نیروی محرک،خلاقیت ، ظرفیت و قوت آفرینینده گی جامعه بوده که در تلاش و خواستار تغیر دایمی در ساختمان و میکانیزم اداره جامعه میباشند. نسل جوان افغانستان نسبت به همه اقشار جامعه ما در شرايط خاصى امروزى كه تغيرات مهم سياسى ، اجتماعى و اقتصادى جريان دارد جوابده اين شرايط جديد ميباشند و علت آن اين است، كه جوانان ما كوشش ميكنند وتلاش دارند تا مورد توجه قرار گيرند و قدرت انفرادى خويش را به يك نيروى پر انرژى به نمايش بگذارند . از طرف ديگر جوانان ما به حيث يك جمعيت فعال و پر تحرك سر از نو در سيستم مناسبات اجتماعى افغانى شامل ميشوند، كه بيشتر از همه اقشار جامعه بى دفاع هستند . به همين لحاظ نسل جوان كشور ما به پشتيبانى سكتور هاى دولتى و غير دولتى يعنى سازمان ها و انجمن هاى اجتماعى ضرورت دارند تا اين سازمان ها ايشان را كمك و همكارى نمايند . ارتباط و توجه به جوانان هميشه مبرم و پر اهميت است هم براى دولت و هم براى جامعه . خواست هاى نسل جوان هميشه از طريق انجمن هاى اجتماعى كه توسط خود ايشان ايجاد ميگردد تبارز ميابد . به اساس همين اصل يك تعداد جوانان آگاه و خير خواهِ كشور تصميم گرفتند كه سازمان اجتماعى يى را بنام ( انجمن همكارى با جوانان ) در وزارت عدليه رسماً ثبت و راجستر كنند و جواز فعاليت را بدست آورند . قسميكه در اساسنامه انجمن تذكر یافته اين انجمن كاملاً غير سياسى، غير دولتى و غير انتفاعى ميباشد و عمده ترين وظايف اش را كار و فعاليت در عرصه هاى مختلف اجتماعى و اقتصادى براى جوانان تشكيل میدهد و عمده ترين وظايف ما قرار ذيل است :

۱- تلاش هاى موْثر و معقول جهت زمينه سازى تحصيلات عالى و نيمه عالی مسلكى براى جوانان ،در ین راستاْ انجمن همکاری با جوانان طبق قانون اساسى نافذه كشور در ايجاد و انکشاف موسسات تحصيلات عالى و نيمه عالی مسلكى همکاری خواهند كرد چنانچه در ماده چهل ششم قانون اساسى كشور از آن تذکر به عمل آمده است: ( اتباع افغانستان به اجازه دولت به تاْسيس مو سسات تعليمات عالى، عمومى ، اختصاصى و سواد آموزى ميتوانند اقدام نمايند. دولت ميتواند تاْسيس موسسات تعليمات عالى ، عمومى ، و اختصاصى را به افراد خارجى نيز مطابق به احكام قانون اجازه دهد ) ، تعليم و تربيه يكى از اساسى ترين مشکلات در جوامع مختلف منجمله افغانستان ميباشد . در كشور عزيز ما مشكلات فراوان متاَسفانه در اين زمينه موجود است ، هنوز هم به صد ها و هزار ها تن از متعلمين كشور بعد از فراغت از مكتب شامل موسسات عالى و نيمه مسلكى نميشوند و دولت ما هم قدرت جذب اين جوانان را در موسسات تحصيلات عالى ندارد ، بناً خود نسل جوان كشور بايد دست بكار شوند و ارگانهاى دولتى و غير دولتى به خصوص تجاران ملى را وادار و تشويق نمايند كه حد اقل در ايجاد مكاتب نيمه مسلكى سرمايه گذارى كنند تا باشد كه اين جوانان صاحب يك مسلك شوند و بتوانند زندگى شخصى و فاميلى خود را سرو صورت بدهند . انجمن همکاری با جوانان مصمم است كه در ايجاد چنين مكاتب بى اندازه سعى و تلاش خواهد كرد .این يك چيز واضح است كه ما به تنهايى نميتوانيم به اين اهداف بدون كمك و همكارى ارگانهاى دولتى ، غير دولتى و سازمان هاى بين المللى نايل شويم . ما تصميم داريم كه در چوكات انجمن خويش ، كورس ها و وركشاپ هاى علمى و فر هنگى را ايجاد نمايم در اين ارتباط ما برنامه های خاصى داريم كه اين برنامه ها را با نظريات و پيشنهادات شما عملی خواهيم كرد. ٢ – يكى از وظايف عمده ديگر انجمن همکاری باجوانان كمك هاى مادى و معنوى براى جوانان بى بضاعت و جوانانيكه در نتيجه جنگ متضرر گرديده اند ميباشد. در ماده سى و پنج قانون اساسى كشور چنين آمده است ،( اتباع افغانستان حق دارند به منظور تامين مقاصد مادى و معنوى ، مطابق به احكام قانون ، جمعيتها تاسيس نمايند ) . بناً ما هم اين جمعيت خويش را صرف بخاطر كمك وهمكارى براى جوانان خويش ايجاد و تاسيس نموده ايم . البته يك موضوع را ميخواهيم به صراحت خاطر نشان بسازيم كه خود انجمن كدام بودجه خاص شخصى ندارد و از طرف هيچ ارگان داخلى و خارجى براى فعلاً كمك نميشود اما ما تلاش خواهيم كرد كه كمك ها را از موسسات دولتى ، غير دولتى ، سازمانهاى خيريه بين المللى ، تجاران ملى و خارجیان جلب نمايیم . يك موضوع ديگر اينكه بعضى جوانان معيوب ما مصروف توليدات صنايع دستى مانند قالين بافى ، توليد زيورات و دست دوزى ميباشند . انجمن همکاری با جوانان تلاش خواهند كرد كه براى فروش اين توليدات در خارج و داخل كشور زمينه سازى نمايند . اما عمده ترين وظيفه ما در اين عرصه ايجاد زمينه كارى براى جوانان بى بضاعت و معيوب خواهد بود ، اگر چه اين كار در شرايط كشور ما كارى بسا مشكل است، اما حل اين مشکل به كار و فعاليت خستگى ناپذير جوانان ما همراه با انجمن ايشان ارتباط ميگيرد. ۳- تقدير و تمجيد جوانان در دانشگاه ها و مكاتب كه به درجه عالى قرار دارند يكى از وظايف ديگرى انجمن ما میباشد. اگر ما ميخواهيم در ادارات و موسسات ما در آينده كاركنان و متخصصين با احساس و مجرب داشته باشيم كه علاقمند به كار و وظيفه خود باشند ، بايد جوانان خويش را از روز هاى اول كه در مقابل زحمات خويش به درجه هاى عالى رسيده اند تشويق و تمجيد نمايم . اگر دولت و جامعه افغانى ميخواهد كه در آينده كشور ما داراى كاركنان مجرب كه كار با كيفيت را انجام بدهند باشد ، بناً از دوران پوهنتون و مكتب بايد جوانان ما تشويق و تمجيد شوند . بايد ياد آورى كرد كه سير و گراف پيشرفت و ترقى هر جامعه توسعه يافته و يا در حال توسعه منوط به تعداد تحصيل كرده ها و جوانان پر تلاش و با استعداد آن جامعه است كه بدون تشويق و ترغيب ارگانهاى دولتى ، سازمانهاى اجتماعى و شخصيت هاى ملى تحقق پذير نيست. متاسفانه در كشور ما يك فرهنگ غلط در بين برخى از دولتمردان ، اراكين دولتى ما رایج شده است ، كه اين حضرات بطور مرتب و مكرر خواهان تشويق و تمجيد بلا جهت از خود بوده، در حاليكه صد ها اول نمره در مكاتب و دانشگاه ها داريم كه بايد از طرف اين حضرات تشويق و تمجيد شوند . انجمن ما به همكارى شما جوانان عزيز كوشش خواهد كرد كه آهسته آهسته فرهنگ تشويق و تمجيد از جوانان را رشد دهد. ۴- زمينه سازى براى فعاليت هاى ورزشى و سازمان دادن مسابقات ورزشى بين تيم هاى مختلف جوانان و تلاش براى ايجاد ورزش رزمى ( سامبو ) با تفاهم كميته المپيك . جوانان و نو جوانان افغانستان در اين سال هاى اخير دستاوردهاى درخشانى را در عرصه هاى مختلف سپورت كسب نموده اند كه قابل افتخار همه ملت شريف ما ميباشد . ورزش يا سپورت در افغانستان فعاليت بدنى بوده كه ملت افغان بمنظور صحت سلامتى بدن ، شهرت ، رقابت ، تفريح و سر گرمى مورد استفاده قرار مى دهند . در كشور ما ورزش هاى ملى و بين المللى موجود است كه بعضى از ورزش ها پس از قرن ۱۸ توسط انگليسها ، ترك ها و كميته ملى المپيك افغانستان در كشور مروج شده است . همانطوريكه بازى هاى بين المللى المپيك باعث گرديده است تا هزاران ورزشكار جهان تلاش مى ورزند تا در اين مسابقات شركت نموده شهرت و ثروت كسب نمايند ، اما در كشور ما بشكل عنعنوى ورزشكاران ما در روز هاى ملى و مذهبى در مسابقات اشتراک ورزیده،از طرف شاهان و بزرگان کشور مورد تشويق و انعام قرار میگرفتند. خوشبختانه امروز جوانان ورزش كار كشور ما در سطح منطقه و جهان در مسابقات بين المللى اشتراك مى ورزند كه نتايجى خوبى را از آن خود نموده اند. ما در اين عرصه تلاش بى اندازه خواهيم كرد ، زيرا ميدانيم كه ورزش يگانه وسيله رشد ذهنى و جسمانى جوانان و نو جوانان ميباشد.