دوشنبه , جدی ۲۷ ۱۴۰۰
enfa
Home / فورم رهبران جوان کشور های عضو سازمان همکاری شانگهای

فورم رهبران جوان کشور های عضو سازمان همکاری شانگهای

فورم رهبران جوان کشور های عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر اومسک فدراسیون روسیه فورم تحت عنوان رهبران جوان کشور های عضو سازمان همکاری شانگهای ( شو) از تاریخ ۱۹ الی ۲۳ به اشتراک ده کشورعضوسازمان همکاری شانگهای ، فدراسیون روسیه ،جمهوری چین ،هند،قزاقستان ،تاجکستان ، قیرغیزستان ،ازبکستان،سوریه، جمهوری اسلامی ایران و به نماینده گی ازجمهوری اسلامی افغانستان آقای عبدالنسیم عضو انجمن همکاری با جوانان، دعوت واشتراک ورزیده بود. اشتراک کننده گان این فورم به عنوان رهبران جوان ،جوانان مبتکر،فعال ،آینده نگر،زحمت کش،با استعداد و جوان انتخاب گردیده بودند. فورم رهبران جوان به هدف بررسی و اتخاذ تصامیم در جهت از بین موانع در بخش های تعلیم و تربیه ،سیاست،تجارت میان کشور های عضو سازمان همکاری شانگهای تعین گریده بود. در روز نخست فیستوال کنفرانس نشست مطبوعاتی با اشتراک تمامی اعضآ فورم با حضوررسانه های عامه صورت گرفت.رهبران کشورها طی این کنفرانس مطبوعاتی به سوالات ژورنالسیتان پاسخ ارایه نمودند و در مورد رول و سهم کشورشان در تآسیس و انکشاف این سازمان منطقوی و جهانی معلومات نیز ارایه نمودند. یک ژورنالیست از نماینده افغانستان درین فورم آقای عبدالنسیم در مورد سیاست افغانستان در فضآ ی سازمان همکاری شانگهای سوال نمود. نماینده افغانستان آقای در جواب با قاطیعت گفت که بلی؛ نسل جوان کشور با کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان در بسا موارد اختلاف نظر دارد . اما؛ با وصف همهء از تضاد و اختلاف ها با آنهم امید وار هستم ،تا صفحه جدید از همکاری ،زنده گی مسالمت آمیز میان مردمان ما که دارای کلتور و تاریخ مشترک هستیم ، رقم زده شود. طبعآ درین رآستا ما منتظر همکاری و مساعدت کشورهای اعضآی سازمان همکاری شانگهای را داریم و به آن ارج قایل هستیم. در روزم دوم فورم در جلسهء عمومی تحت عنوان ((آینده ،امکانات و سهم جوانان درساختار و در شرآیط انکشاف سازمان همکاری شانگهای)) دایر گردیده بود رهبران جوان کشورها بیانیه خویش را ایراد نمودند که در آن پیشنهادات سازنده و موثرگنجانیده شده بود.