دوشنبه , جدی ۲۷ ۱۴۰۰
enfa
Home / Uncategorized / مارش عظيم اشتراك كنندگان

مارش عظيم اشتراك كنندگان

هموطنان عزيز ! در روز سوم نشست وزیرا و معينان امور جوانان ٧٦ كشور جهان در مسكو، مارش عظيم اشتراك كنندگان نشست و هزاران محصل، متعلم و باشندگان مسكو اعم از مرد و زن تحت شعار همآهنگى و همبستگى جوانان متضمن تأمين صلح، ترقى و رفاه جوامع بشرى راه اندازى گرديد كه خوشبختانه بيرق سه رنگ و پر افتخار افغانستان در صف اول  بمارش در اهتزازود.        

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *