دوشنبه , جدی ۲۷ ۱۴۰۰
enfa
Home / dari test / نقش جوان در جامعه

نقش جوان در جامعه

بی تردید نسل جوان منحیث سرمایه اصلی کشورما نیروی اساسی جامعه را تشکیل می دهد و در همه بخش های امور زندگی حضور مؤثر و اساسی دارند. نقش سازندگی این نیرو درتغییروتکامل زیرساخت های مادی و معنوی جامعه ازاهمیت خاصی برخوردار است. دولت با توجه به این گوهر، جهت تربیه سالم این نیروی اجتماعی مسئولیت دارد تا بستر مناسب آموزش و پرورش را در خانواده و اجتماع مساعد گرداند. تقویه ورشد شخصیت علمی، اخلاقی و انسانی نسل جوان یک رسالت میهنی است. ادای این رسالت مستلزم اقدامات عملی دولت، سهم وجودی اراده جمعی و فعالیتهای مشترک همگانی می باشد. از دید ما سه مؤلفه در تعیین شخصیت نسل جوان کشور ما مؤثر است. یک ـ معرفت علمی جوانان نیازمند آموزش آن مفاهیم واندیشه های عینی وحقیقی اند که به شرح وتحلیل جهان واقعی می پردازند ودرخدمت خوشبختی وسعادت انسان قرار دارند. دو ـ سلوک اخلاقی آموزش عینی جوانان از شناخت سجایای اخلاقی: گفتار حق بینانه و پندار حرمت نگر، کردارتعادل پسند می باشد، که این ارزشها، نمایشیِ از کسب برتری ها وترک ناکسی و فرومایگی است. باید روح وروان سلوک اخلاقی جوانان کشور ما بر پایه اندیشه های اخلاق تطبیقی ودگردوستی خردمندان وفیلسوفان سرزمین باستانی خود مان اساس گذاشته شود. سه ـ حس میهن دوستی شاخصه دیگری که درتقویه شخصیت علمی واجتماعی نسل دگر اندیش میهن ما قرار دارد تقویه عشق واحساس جوانان به میهن ومنافع مشترک تاریخی وملی کشور می باشد. دولت مکلفیت دارد تا اساسات علمی آموزش و پرورش را بگونه ای مطرح نماید که از یک سوآن برنامه تبلورگاه مهر ورزی وحامل امانت داری ووطن پرستی باشد، واز سوی دیگر ماهیت انسانی آن مولد زیر مایه انگیزه خود ایستایی وخود شناسی وهمبستگی در روح وروان مردم گردد. یکی از آموزه های معرفتی دیگری که سجیه خود ارادیت واستقلالیت تفکر را در ذهن و ضمیر جوانان ایجاد می کند اصل هویت وفقدان هویت است. بحران هویت در فرد واجتماع، پایه همبستگی ملی را لرزان می سازد وجامعه را به انشقاق وچندگانگی تبدیل می نماید. بناً جوانان بایست ازهویت واقعی ــ ملی، تاریخی، فرهنگی وزبانی سرزمین خویش آگاه بشوند وبراین بنیان شخصیت خویش را به ارزشهای وجودی غرور وافتخار هویت ملی شریک سازند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *