دوشنبه , جدی ۲۷ ۱۴۰۰
enfa
Home / کورس / کتاب های زبان روسی

کتاب های زبان روسی

کتاب اول  Прогресс (Элементарный Уровень)  که در بخش آماده گی پوهنتون های روسیه تدریس میگردند میباشد و همچنان این کتاب در بخش های آموزش ابتدای زبان روسی در روسیه و خارج از روسیه  مورد استفاده قرار میگرد . کتاب عبارت از ۱۸ درس که درظرف ۱۲۰ ساعت اکادمیک تدریس میگردد .

 Прогресс(Элементарный и Базовый Уровень) کتاب دوم

عبارت است از مقاسد ذیل:

تشکیل توان های ابتدای و اساسی در آموزش زبان

محارت استفاده از زبان

به سرعت استفاده نمودن قواعد گرامری زبان روسی

تشکیل شرایت برای آموزش انفرادی زبان روسی

کتاب سوم    Прогресс (Базовый Уровень)

محصلین خارجی را مطابق میار دولتی اساسی درجه دو و پروگرام تحصیلی زبان روسی منحیس خارجی را آماده میسازد. بعد از به اتمام رساندن این سه کتاب محصلین میتوانند

امتحان برای پذیرش در پوهنتون را بدهند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *